Kastamonulu Hasan Hilmi Efendi

Bir gün bir arkadaşla Süleymaniye Camii’ne gitmiştim. Namazdan sonra mâbedin haziresinde büyük zatlardan bazılarını ziyaret ettim. Onların pâk ve temiz ruhlarına Fatihâlar gönderdim. Mehmed Zahid Kotku Hazretleri’nin mübarek kabirlerinin başında, muhibbânından birkaç zatı dua ederken gördüm. Onlar dualarını bitirdikten sonra gayet edebli bir şekilde, önleri kabre dönük olduğu halde ve geri geri giderek ayrıldılar. Hayatlarında olduğu gibi vefatlarından sonra da Allah dostlarına gösterilen bu hürmetin, bu saygının tasavvuf terbiyesinden kaynaklandığını –bu vesile ile- bir kere daha anladım. Bilindiği gibi Gümüşhânevi Ahmed Ziyaüddin Hazretleri 25 Mayıs 1893 Pazar günü sabahleyin “Hepsini isterim ya Kibriyâ” diyerek rûh-ı pür fütûhunu Rabbine teslim etti. Mübarek kabirleri bu mâbedin haziresinde, Kanuni Sultan Süleyman’ın türbesinin kapısının önünde bulunuyor. Başucundaki mevcut taştaki manzum kitâbe şu mısralarla başlıyor:

“Nazar kıl çeşm-i ibretle, makam-ı ilticâdır bu

Erenler dergahi, bâb-ı füyûzat-ı Hüdâ’dır bu”

Gümüşhanevi Hazretlerinin vefatından sonra Kastamonulu Hasan Hilmi Efendi, Safranbolulu İsmail Necati Efendi, Dağıstanlı Ömer Ziyaüddin Efendi, Tekirdağlı Mustafa Fevzi Efendi, Serezli Hasip Efendi, Kazanlı Aziz Efendi ve Bursalı Mehmed Zahid Efendi Hazeratı şeyhlik yapmak sûretiyle irşad görevini sürdürürler. Bu muhterem zatlardan Kastamonulu Hasan Hilmi Efendi’nin menkıbelerinden bazıları “Menakıb-ı Haseniye” adındaki Osmanlıca eserden naklediyorum:

Şeyh hazretleri Geyve’de medrese hayatı yaşadığı bir sırada yanında bir kedisi bulunmaktadır. Kendisine karşı daima mûnis davranan hayvancağız bir orta yerde Hasan Hilmi Efendi’nin ayaklarına dolaşır. Şeyh Efendi: “Kedi, senden bıktım” der. Bunun üzerine zavallı hayvan kendi lisanıyla üç kere Hazret’e tazarru ettikten sonra âniden bir kenara çekilir ve cansız bir halde kalır.”

 Allah, evliyasının celâlli nazarından cümlemizi muhafaza buyursun.

– Dursun Gürlek / Karınca Huzura Varınca

Kastamonulu Hasan Hilmi Efendi hakkında: http://www.iskenderpasa.com/6E4B7614-2272-4117-A671-F7670AE1D789.aspx

Silsile-i Şerif: http://www.iskenderpasa.com/08722033-A143-4AEE-A1D6-0A38235F4480.aspx

bir yorum bırak?